PERSONAL DATA APPLICATION INFORMATION TEXT

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanununun 11 inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aşağıda yer alan haklar tanınmıştır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini istemişse veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemişse, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınız için başvurularınızı aşağıda yer alan açıklamaları takip ederek yapabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, başvurularınızda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.


Başvurularınızı Kişisel Veri Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki tabloda yer alan yöntemlerden biri ile tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Veri Başvuru Formu içerisinde zorunlu bilgilerin yer almaması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Eğer varsa, konuya ilişkin bilgi ve belgelerinizi de başvurunuza ekleyebilirsiniz.

Başvuru YöntemiBaşvuru AdresiDikkat Edilecek Hususlar
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)Nuroğlu Mah. Organize Sanayi 8.Cad. No:6 Arsin, Trabzon, TürkiyeZarfın içerisine imzalı Kişisel Veri Başvuru Formu konarak zarf üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatNuroğlu Mah. Organize Sanayi 8.Cad. No:6 Arsin, Trabzon, TürkiyeZarfın içerisine imzalı Kişisel Veri Başvuru Formu konarak zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluylamekap@hs01.kep.trE-postaya Kişisel Veri Başvuru Formu eklenerek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ileinfo@mekap.comE-postaya Kişisel Veri Başvuru Formu eklenerek e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanununun 13 üncü maddesinin 2 inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yazılı başvurularda başvuru tarihi evrakın tarafımıza tebliğ edildiği tarih olacaktır. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda ise başvurunuzun bize ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Başvurunuza yanıtımızı ilgili KVK Kanununun 13 üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştıracağız. Kişisel Veri Başvuru Formunu doldururken yanıtımızın tarafınıza hangi kanaldan ulaştırılmasını tercih ettiğinizi işaretleyebilirsiniz. Başvuru yanıt alma yöntemi tercihinizi belirtmemeniz durumunda, başvurunuza yanıt;

 • KEP adresiniz varsa KEP adresinize elektronik ortamda,
 • Şirketimize daha önce e-posta adresinizi bildirdiyseniz ve bu e-posta adresiniz Şirketimiz sisteminde kayıtlı ise, e-posta adresinize elektronik ortamda,
 • Aksi halde tabligat adresinize yazılı ortamda
iletilecektir.

Şirketimiz kişisel veri başvuruları için ücret talep etmemektedir.